.

Wat we doen

Meer levens redden

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort onderhoudt en beheert het netwerk van burgerhulpverleners bij reanimaties en publiek toegankelijke AED’s binnen de gemeente Amersfoort, in samenwerking met HartslagNu, de gemeente Amersfoort, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en de Hartstichting.

De stichting streeft niet naar het behalen van winst en heeft een ANBI erkenning. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het opbouwen, uitbreiden en instandhouden van een netwerk van gecertificeerde burgerhulpverleners in de Gemeente Amersfoort die bij hartstilstand, spontaan of daartoe opgeroepen door de meldkamer van de voor Amersfoort verantwoordelijke Regionale Ambulancevoorziening, reanimatie toepassen, al dan niet met behulp van Automatische Externe Defibrillatoren (AED), om daarmee mensenlevens te redden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 


1.    Het bevorderen van het volgen van reanimatiecursussen (inclusief het gebruik van AED-apparaten) door inwoners van Amersfoort en in die gemeente werkzame personen die elders woonachtig zijn.

2.    Het oproepen van genoemde personen om zich aan te sluiten bij landelijk werkende netwerken van burgerhulpverleners in het algemeen en in de Gemeente Amersfoort in het bijzonder, welke netwerken aangesloten zijn bij de voor Amersfoort verantwoordelijke instelling voor Regionale Ambulancevoorziening.

3.    Het (helpen) opbouwen, uitbreiden en instandhouden van een netwerk van AED-apparaten bij particulieren, bedrijven en instellingen, welke beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners om deze in te zetten bij de hiervoor genoemde reanimaties;

4.    Het inventariseren, zo nodig plaatsen en (laten) beheren van AED-apparaten in daarvoor bestemde externe kasten op diverse plaatsen in Amersfoort, waardoor een dekkend netwerk van ten alle tijde toegankelijke AED-apparaten ontstaat.

5.    Het (laten) verlenen van psychologische nazorg aan aangesloten burgerhulpverleners welke daadwerkelijk een reanimatie hebben uitgevoerd.ende Part

Statuten Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Statuten voor website.pdf (162.42KB)
Statuten Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Statuten voor website.pdf (162.42KB)

 

Hartslagnu.nl

HartslagNu controleert uw reanimatiecertificaat en geeft uw inschrijving vrij. HartslagNu waarschuwt u ook als de geldigheid van uw reanimatiecertificaat vervalt. Bij HartslagNu beheert u uw gegevens, waaronder uw beschikbaarheid voor het systeem. Als de 112-meldkamer een melding van een hartstilstand krijgt, waarschuwen zij niet alleen twee ambulances, maar ook de brandweer, de politie (zij kunnen ook allemaal reanimeren en hebben een AED aan boord) en, via het systeem van HartslagNu een aantal burgerhulpverleners. Deze laatste krijgen een locatie van de dichtstbijzijnde AED door en halen die op. Reanimatie door burgerhulpverleners, brandweer en politie gaat door totdat het ambulancepersoneel dat overneemt.  Meer over HartslagNu.....

De groep burgerhulpverleners in Amersfoort en alle voor hen beschikbare AED’s in Amersfoort noemen we het “netwerk”. Ons doel is dat netwerk op te bouwen, uit te breiden en te onderhouden, zodat er, uiteindelijk, overal in Amersfoort binnen 6 minuten na een hartstilstand een gecertificeerde hulpverlener is die met de reanimatie van het slachtoffer kan beginnen en een AED aan het werk kan zetten.  

Wij proberen gebieden in Amersfoort te identificeren waar er nog niet genoeg burgerhulpverleners zijn en nemen dan actie, bijvoorbeeld samen met buurtcomités of buurtverenigingen. Ook kunnen wij aan BHV-organisaties (Bedrijfshulpverlening) binnen bedrijven en instellingen vragen om hun BHV-ers beschikbaar te stellen aan het netwerk. Wij stellen hiervoor in alle wijken van Amersfoort wijk coördinatoren aan die ons hierbij helpen.  

Hetzelfde doen we met de beschikbaarheid van AED’s in heel Amersfoort.  Wij proberen bewoners, instellingen en bedrijven te motiveren hun AED’s beschikbaar te stellen aan het netwerk van HartslagNu. Dat willen we het liefst dag en nacht. Daarvoor bevelen we het gebruik van (beveiligde en verwarmde) buitenkasten aan; deze kunnen met een pincode worden geopend. De pincode ontvangt de opgeroepen burgerhulpverlener in het omroepbericht.  Het liefst zien wij buitenkasten zonder slot, maar op veel plekken is dat (nog) niet mogelijk door het risico van vandalisme/diefstal. Het is overigens sinds enige tijd mogelijk een AED te verzekeren als deze in een niet-afgesloten buitenkast hangt. Een AED-verzekering met de eis dat de kast afgesloten is, is niet meer van deze tijd.

Daar waar er geen of te weinig AED’s zijn in Amersfoort, proberen wij via sponsoring (in geld of in natura) die gaten te dichten door het zelf plaatsen van AED’s in buitenkasten. Daarvoor hebben we fondsen nodig. Die fondsen proberen we te werven.  

Een burgerhulpverlener die daadwerkelijk een reanimatie heeft uitgevoerd kan behoefte hebben aan nazorg. Die nazorg organiseren wij, via lokale en/of landelijke organisaties. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn